Algemene Voorwaarden

1. Advocatenkantoor mr. F.D. van Damme BV, handelend onder de naam Van Damme Advocatuur is een besloten vennootschap (praktijkvennootschap in de zin van de Verordening op de Praktijkrechtspersoon) die de praktijk van advocaat uitoefent.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de praktijkvennootschap en haar bestuurder. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en te zijn aanvaard door de betrokken advocaat. Indien de advocaat de praktijk binnen een praktijkvennootschap uitoefent, handelt hij bij de aanvaarding van de opdracht als vertegenwoordiger van de praktijkvennootschap. Indien de praktijk niet binnen een dergelijke praktijkvennootschap wordt uitgeoefend, wordt de opdracht door de advocaat als natuurlijk persoon aanvaard.

4. De advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat onderdelen van de werkzaamheden onder diens verantwoordelijkheid door een kantoorgenoot mogen worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De uitvoering van verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. De advocaat is bevoegd om derden, steeds voor rekening van opdrachtgever, in te schakelen indien hij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht nodig acht. De keuze van de door de advocaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door hem ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium van de advocaat – inclusief reistijd – worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, belaste en onbelaste verschotten en omzetbelasting. De tijd wordt geschreven en gedeclareerd in eenheden van 6 minuten. Verschotten zijn de voor opdrachtgever door de advocaat gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittrekselkosten, kosten hotelovernachting, reis- en verblijfkosten, vertaalkosten en procureursalaris.

7. Indien de opdrachtgever op gesubsidieerde basis wordt bijgestaan wordt een aanvraag voor een toevoeging door de advocaat ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand (De Raad) te Amsterdam. De Raad stelt de door opdrachtgever te betalen eigen bijdrage vast en zal daartoe gegevens opvragen bij de Belastingdienst met behulp van het BSN van opdrachtgever en diens partner, alsook bij de gemeente van inschrijving de persoonsgegevens en het BSN van opdrachtgever diens partner controleren. Indien sprake is van een vreemdelingennummer zal de Raad bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleren. De aan de Raad verstrekte gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad. Het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot strafvervolging. Opdrachtgever verklaart dat alle door hem voor de toevoegingsaanvraag verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt. Voorts verklaart opdrachtgever ermee bekend te zijn dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een financieel resultaat is behaald dat hoger is dan 50% van het voor hem van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen.

8. Voor aanvang of tijdens het uitvoeren van opdracht kan de advocaat een voorschot verlangen voor de nakoming van de betalings-verplichtingen. Een voorschot wordt, tenzij schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt, verrekend met de eindafrekening van de opdracht. De advocaat is te allen tijde gerechtigd het gehanteerde uurtarief periodiek te wijzigen.

9. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een declaratie voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden, inclusief de voor opdrachtgever gedane uitgaven. De declaraties dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal opdrachtgever schriftelijk in een ‘veertiendagenbrief in de gelegenheid gesteld worden om de openstaande declaratie (s) alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Indien opdrachtgever niet alsnog de openstaande declaratie (s) binnen veertien dagen vanaf de dag nadat de veertiendagenbrief bij hem is bezorgt heeft voldaan, zal opdrachtgever na het verstrijken van die veertiendagentermijn van rechtswege in verzuim zijn. Vanaf dat moment komt wettelijke rente per maand voor rekening van opdrachtgever, gerekend vanaf de vervaldag van de declaratie tot aan de dag der algehele voldoening. Tevens komt alsdan een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 40,- voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen voor rekening van de opdrachtgever de incassokosten op grond van het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als bedoeld in lid 4 van artikel 6:96 BW. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

10. Indien tijdige en volledige betaling van de declaratie(s) ondanks aanmaning en sommatie uitblijft, kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, totdat deze wel volledig is/zijn voldaan, respectievelijk zich als advocaat terugtrekken, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden of terugtrekking van de advocaat op deze grond.

11. Opdrachtgever kan de opdracht steeds opzeggen. De advocaat kan de opdracht slechts wegens gewichtige redenen en tenzij hij op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van opdrachtgever uit te voeren. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht dient opdrachtgever de op basis van de aan de uitvoering van de opdracht bestede uren in rekening gebrachte einddeclaratie te betalen.

12. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat en/of de advocaat werkzame personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. De advocaat en de voor de advocaat werkzame personen zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Niehoff Werning Assurantiën BV, handelend onder de naam Aon.

13. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan is iedere aansprakelijkheid van de advocaat en de voor de advocaat werkzame personen, beperkt tot het door de advocaat in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 2.500,- exclusief verschotten en BTW.

14. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld, vrijwaart opdrachtgever de advocaat en de voor de advocaat werkzame personen, voor alle aanspraken van derden met inbegrip van de in verband daarmee te maken kosten, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

15. Alle aanspraken en bevoegdheden jegens de advocaat en de voor de advocaat werkzame personen, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de advocaat zijn ingediend binnen twaalf maanden na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

16. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende vijf jaar bewaard, waarna het zal worden vernietigd. De opdrachtgever ontslaat de advocaat van een eventuele langere bewaarplicht.

17. De advocaat kan geen derdengelden ontvangen omdat hij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

18. Indien mr. F.D. van Damme zijn praktijk niet kan uitoefenen wegens, ziekte, calamiteiten e.d. treedt de externe vervangingsregeling in werking waarbij de praktijk van mr. Van Damme wordt waargenomen door mr. P.K. De Blieck- Willemsen. Mr. De Blieck- Willemsen voert praktijk onder de naam P.K. Willemsen Advocatuur, gevestigd te (8171 BS) Vaassen aan het adres Dorpsstraat 60a. Mr. De Blieck- Willemsen is mobiel te bereiken onder nummer +31 619209020, en per e-mail: info@pkwadvocatuur.nl.

19. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank.