Privacyverklaring

Van Damme Advocatuur, gevestigd aan de Breestraat 101, 1941 EG te Beverwijk is een advocatenkantoor. Van Damme Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Van Damme Advocatuur vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door Van Damme Advocatuur dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Door middel van deze privacyverklaring maakt Van Damme Advocatuur duidelijk voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Van Damme Advocatuur verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In gevallen waarin uw toestemming expliciet is vereist zal Van Damme Advocatuur ook uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen.

Van Damme Advocatuur zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Van Damme Advocatuur hiertoe wettelijk verplicht is. Derden zijn onder andere: justitiële – en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.

Van Damme Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

  • In communicatie ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening
  • Voor het uitvoeren van een (mediation) overeenkomst
  • Voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand / vergoeding rechtsbijstandverzekering
  • Voor de afhandeling van betalingen
  • Ter voorkoming van belangenverstrengeling
  • Voor het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • Voor het aanvragen van uittreksels uit gemeenteregister, handelsregister, kadaster.

Afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling is de grondslag de overeenkomst waarbij u de advocaten van Van Damme Advocatuur opdracht geeft voor u werkzaamheden uit te voeren. Zonder gegevens kunnen de advocaat of mediator uw belangen niet behartigen.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement, worden bewaard voor de duur van deze activiteiten. Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen, worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal drie jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Van Damme Advocatuur geen Functionaris Gegevensverwerking nodig. U kunt te allen tijde bij Van Damme Advocatuur vragen welke gegevens Van Damme Advocatuur van u heeft en deze laten wijzigen indien deze niet correct zijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Damme Advocatuur. Ook heeft u het recht op het overdragen van uw gegevens. Dit betekent dat u bij Van Damme Advocatuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt deze persoonsgegevens niet laten verwijderen zolang Van Damme Advocatuur op grond van de wettelijke plicht tot bewaring deze gegevens dient te bewaren. U kunt deze ook niet laten verwijderen zolang Van Damme Advocatuur uw gegevens nodig heeft om uw belangen te behartigen of zolang deze in het kader van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering moet worden bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel uw bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar damme@vandamme-advocatuur.nl.

Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw handtekening alsmede het adres te vermelden waarop u te bereiken bent. U kunt uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. Van Damme Advocatuur zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Van Damme Advocatuur wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Van Damme Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via damme@vandamme-advocatuur.nl.

De website van Van Damme Advocatuur heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Van Damme Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Van Damme Advocatuur opgeslagen in door Van Damme Advocatuur gebruikte systemen waarbij Van Damme Advocatuur adequate technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts worden verkregen met inlogcodes die uitsluitend bij Van Damme Advocatuur bekend zijn en bij de technische ondersteuners die Van Damme Advocatuur heeft ingeschakeld. Van Damme Advocatuur heeft deze technische ondersteuners voor geheimhouding laten tekenen.

Van Damme Advocatuur behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: december 2019.